Varer på lager sendes innen 1 arbeidsdag
INTERIØR

Du har ingen produkter i handlekurven.

 • 1. Avtalen

  Avtalen består av salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen/nettbutikken og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom selger og kjøper.

 • 2. Partene

  Selger er: Kalma Interiør / LG Interiør AS, adresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen, e-post: kundeservice@kalma.no, tlf. 32 88 80 90, organisasjonsnummer 850382972, heretter betegnet som selger/selgeren.

  Kjøper er: Forbrukeren som gjør en bestilling. Betegnes videre som kjøper/kjøperen.

 • 3. Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

  Avtalen er likevel ikke bindende om det har forekommet skrive- eller tastefeil i nettbutikken fra selgerens side eller i kjøperens bestilling. Dette gjelder dersom kjøper eller selger oppdaget eller burde ha oppdaget at det forelå en slik feil.

 • 4. Pris

  Varens oppgitte pris er den totale prisen kjøper skal betale, dette inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Fraktkostnadene oppgis i kassen før bestillingen gjennomføres. Andre kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke trenge å betale.

 • 5. Betaling

  Selger har rett til å kreve betaling for varen når den blir sendt fra selger til kjøper. Selger benytter Klarna Checkout og Vipps som betalingsløsninger. Kjøper kan med dette betale med kredittkort, bankkort, med faktura eller via Vipps.

  Om kjøper bruker kredittkort eller bankkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet vil bli belastet samme dag som varen sendes til kjøper.

  Ønsker kjøper å betale med faktura, blir fakturaen sendt til kjøper når bestillingen er fullført. Betalingsfristen fremgår i fakturaen og er på minimum 14 dager etter mottakelse.

  Mindreårige under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 • 6. Aldersgrense

  Om kjøper er under 18 år må kjøpet godkjennes av foresatte.

 • 7. Levering

  Varen er levert når kjøperen, eller hans/hennes representant, har mottatt varen.

  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår i nettbutikken, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter kjøperen har bestilt. Varen skal leveres på kjøpers lokale postutleveringssted eller hos kjøperen. Dette gjelder med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

  Posten sender ut en melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager returneres den til oss. Kalma Interiør forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Å unnlate å hente en pakke er ikke det samme som å benytte seg av angreretten. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten ber vi deg hente ut pakken, og deretter returnere den til oss. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Se punktet «bytte og retur».

   

  Gebyrsats: forsending på ti kilo eller mindre belastes med kr 300,-, over ti kilo belastes med kr 500,-. Gebyret dekker postens returfraktkostnader samt Kalma Interiørs kostnader med å behandle returen.

 • 8. Risikoen for varen

  Risikoen for varen går over til kjøper når han/hun, eller hans/hennes representant, har mottatt varen i tråd med punkt 6.

 • 9. Angrerett

  Kjøper kan angre kjøpet i henhold til angrerettloven. Dette gjelder ikke dersom avtalen er unntatt fra angrerett.

  Kjøperen må gi beskjed til selger om han/hun ønsker å bruke angreretten. Dette må skje innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men om fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag vil fristen bli forlenget til nærmeste virkedag.

  Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter kjøper har mottatt varen.

  • Leveres varene i flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter kjøper har mottatt siste leveranse.

  Angrefristen vil være overholdt dersom beskjeden er sendt før fristen har utløpt. Kjøper er ansvarlig for å bevise at angreretten er blitt gjort gjeldende, meldingen bør derfor skje skriftlig via angrerettskjema, e-post eller brev.

  Dersom selger ikke før avtaleinngåelsen informerer om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Det samme gjelder om det foreligger manglende opplysninger om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte ved å bruke angreretten. Informerer selger om opplysningene rundt angreretten innenfor de 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok denne informasjonen fra selger.

  Tar kjøper i bruk angreretten må han/hun levere varen tilbake til selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter kjøper har informert om at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten. Kjøper skal dekke kostnadene som inngår ved å returnere varen. Dette gjelder med mindre annet er avtalt, eller selger har unnlatt å informere om at returkostnadene skal betales av kjøper. Selgeren kan ikke fastsette gebyr når kjøper ønsker å bruke angreretten.

  Angretten faller ikke bort dersom kjøper ønsker å prøve varen på en forsvarlig måte for å fastslå dens funksjon og egenskaper. Om prøvingen av varen går utover det som er forsvarlig eller nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell nedsatt verdi på varen.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk beskjed om at kjøper ønsket å benytte seg av angreretten. Selger kan holde tilbake betalingen helt til varene er mottatt fra kjøperen.

 • 10. Forsinkelse og levering

  I henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 5 kan kjøper holde kjøpssummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve kjøpet eller kreve erstatning. Dette gjelder dersom selger ikke har levert varen eller leverer den for sent i henhold til det som ble avtalt mellom selger og kjøper. Dersom leveransen er forsinket grunnet forhold på kjøperens side, gjelder ikke dette.

  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig via for eksempel e-post.

  • Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne, kan imidlertid kjøper ikke kreve oppfyllelse. Kjøper kan heller ikke kreve oppfyllelse dersom dette vil medføre en så stor ulempe og/eller kostnad for selger, at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

  Skulle ulempen falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

  Kjøper kan ikke kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  • Heving

  Om selger ikke leverer varen til avtalt leveringstidspunkt, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Kjøperen kan heve kjøpet dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen.

  Nekter selger å levere varen, kan kjøperen heve kjøpet umiddelbart. Det samme gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller om kjøper har informert selger om at leveringstidspunktet er avgjørende for bestillingen.

  Skjer leveringen etter tilleggsfristen eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for avtaleinngåelsen kan kjøper velge å heve kjøpet. Kravet om heving må gjøres innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen.

  • Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes hindring som selger ikke har kontroll over og som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning, unngått, eller overvunnet følgene av ved avtaletidspunktet.

 • 11. Mangel ved varen - Reklamasjon

  Foreligger det en mangel på varen må kjøper innen rimelig tid informere om mangelen til selger. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjonen skjer innen 2 måneder fra varens mangel ble oppdaget.

  Kjøper kan reklamere for varen senest to år etter at varen ble kjøpt. Dersom det er ment at varen eller deler av den skulle vare vesentlig lenger enn to år, vil reklamasjonsfristen være på fem år.

  Om mangelen ikke skyldes kjøper, kan kjøper i henhold til forbrukerkjøpsloven velge å holde kjøpesummen tilbake, velge retting eller omlevering, kreve avslag på varens pris, heve kjøpet eller kreve erstatning fra selger.

  Ønsker kjøper å gjøre en reklamasjon bør dette sendes skriftlig til selger.

  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge å kreve at varens mangel blir rettet, eller få levert en ny, tilsvarende vare. Dersom kjøpers krav volder selger urimelige kostnader, og gjennomføringen av kravet er umulig, kan selger velge å motsette seg kjøperens krav.

  Selger må innen rimelig tid rette eller omlevere varen. Selgeren kan i utgangspunktet ikke foreta seg mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  Prisavslag

  Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert kan kjøper kreve et passende prisavslag på varen. Forholdet mellom nedsatt og avtalt pris må svare til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Ved særlige grunner kan prisavslaget settes etter mangelens betydning for kjøperen.

  Heving

  Om mangelen ikke er uvesentlig og varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen velge å heve kjøpet.

 • 12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Selger kan etter forbrukerkjøpsloven holde varen tilbake, kreve at avtalen blir oppfylt, heve avtalen eller kreve erstatning fra kjøper. Dette gjelder dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller kravene etter avtalen eller loven og dette ikke skyldes forhold på selgers side. Er betalingen forsinket kan selger etter omstendighetene kreve renter, inkassogebyr eller et rimelig gebyr dersom varen ikke er betalt og hentet på hentested.

  • Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler varens kjøpesum. Selger taper kravet dersom han/hun venter urimelig lenge med å fremme kravet og varen ikke er levert til kjøper.

  • Heving

  Foreligger det vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold hos kjøperen, kan selger velge å heve avtalen. Er hele kjøpesummen betalt kan selger derimot ikke heve kjøpet.

  Setter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, men kjøper ikke betaler innen den utvidede fristen, kan selger velge å heve avtalen.

  • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Selger kan kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen som kommer frem i avtalen. Om kjøper ikke betaler kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da etter inkassoloven bli holdt ansvarlig for gebyr.

  • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Selger kan belaste kjøper med et gebyr dersom kjøper ikke henter ubetalte varer. Gebyret skal ikke dekke mer enn selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Gebyr som dette kan ikke belastes mindreårige kjøpere under 18 år.

 • 13. Garanti

  Garanti som gis av selgeren gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter lovgivningen. En garanti gir dermed ingen begrensninger i forhold til kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangel på en vare.

 • 14. Personopplysninger

  Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Selger kan kun etter personopplysningsloven innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene i avtalen, med mindre kjøperen har samtykket til at informasjonen kan brukes til noe annet.

  Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom dette er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre en avtale med kjøper. Det samme gjelder ved lovbestemte tilfeller.

 • 15. Konfliktløsning

  Eventuelle klager må rettes til selger innen rimelig tid, se punkt 9 og 10. Kjøper og selger skal forsøke å løse eventuelle tvister, men dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Vil du vite mer om våre salgsbetingelser?

Ønsker du å kontakte oss?
Vi hører gjerne fra deg!